جدید ترین مطالبخشونت رسانه ای در پرتو سواد رسانه ای

رسانه ها همانند آینه اند ، باید عینا و همانند آینه واقعیت حیات را منعكس كنند نه از آن بكاهند ونه بر آن بیفزایند ، بر این اساس شان رسانه ها آینه بودن است و آینه هم باید نقش رخ جامعه را راست بنماید و تا حد ممكن باید زنگار از چهره بزداید تا بخوبی گواه زیباییها و زشتیهای جامعه باشد .

رسانه ها بعد اجتناب ناپذیر جامعه جدید جهانی اند و از جهات مختلف بر هستی آحاد مردم تاثیرگذارده اند و از آغاز زندگی تا پایان حیات در كنار انسانند ، هر لحظه او را در معرض امواج خود دارند و در خزانه بی پایانی از اطلاعات جای می دهند .

 در گردونه رسانه ها ، انسانها تولدی تازه می یابند ، انسانهایی دیگر می شوند و عادات ، اندیشه ها و ارزشهای تازه ای می آموزند .

منبع: وبسایت سواد رسانه ای